Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Vooroordelen creationisme

Wij geven hier een aantal voorbeelden van door creationisten gehanteerde vooroordelen. Dat is per definitie een riskante onderneming. Creationisten kun je niet op één hoop schuiven. Je doet dan velen onrecht. Wij verzoeken de lezer dit lijstje niet te gebruiken om een medemens te typeren of in een hoek te zetten. Onze bedoeling is weer te geven hoe makkelijk het ons allen overkomt dat wij ons eigen denken gaan hanteren als zeef voor de openbaring die God geeft in Schrift en natuur. Sommige uitspraken zijn inmiddels verouderd. Wij laten die toch staan omdat het inzicht geeft in het denkpatroon van de afgelopen 500 jaar.

Deze punten hangen nauw samen en de meeste berusten nauwelijks op serieuze exegese van de Schrift. Het valt ook niet te begrijpen hoe men op grond van dit type vooroordelen de eer van God denkt te kunnen veilig stellen. Deze punten hebben juist te maken met een mensgebonden wereldbeeld, geen daarvan verhoogt de eer van God. Het menselijk gevoel en de menselijke maat bepalen het wereldbeeld en het wordt heftig verdedigd. Dat de eeuwige God voortgaat met zijn openbaring in beide kenbronnen wordt om gevoelsmatige redenen verworpen. De enorme majesteit van onze God wordt juist uit de studie der natuur aan ons oog opgedrongen. Calvijn vestigde daar al de aandacht op in zijn Institutie De studie van de natuur leidt de christen tot uitbundige lofzang en aanbidding. Het relationele denken van de laatste decennia is voor de calvinist diep verblijdend. Het werken van onze Vader als Schepper en Onderhouder van al wat is wordt enerzijds voor de rentmeester hoe langer hoe bevattelijker en blijkt anderzijds zich zover boven onze huidige menselijk inzicht en kunnen te verheffen dat het adembenemend is. Schepping en herschepping geven samen al een voorsmaak van eeuwige vreugde.

Wij willen er graag op aandringen dat creationisten hun zekerheid niet zoeken in een mensgebonden wereldbeeld, maar zich uitstrekken naar wat voor ons ligt: het openbaar worden van de zonen van God. Over God denken wij altijd te klein en wij moeten toch echt proberen ons te laten "upgraden" van aards denken naar de eeuwigheid der hemelen. Daar is de openbaring voor bedoeld.