Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Schema denkkaders

Het schema op deze pagina is niet bedoeld om over wie dan ook een oordeel te geven. De bedoeling is zuiver en alleen om hoofdlijnen in verschil van benadering weer te geven. Het schema is natuurlijk ook heel beperkt. Er zijn veel meer denkkaders b.v. Rooms-Katholiek, Boeddisthisch, Islamitisch etc.

Creationisten dragen een tijdgebonden, mensgecentreerd wereldbeeld in bij de exegese van de Schrift en hanteren de daardoor verstarde exegese vervolgens als begrenzing voor de natuurwetenschap. Beide kenbronnen worden daardoor gemanipuleerd door het menselijk denken en worden statisch, de openbaring van God komt tot stilstand. Er is sprake van een paradigma.

Calvinisten voelen een sterke band met creationisten waar het gaat om geloof in Christus, maar zijn het geheel oneens met hun visie op natuuronderzoek. Exegese en natuurwetenschap kunnen pas in het wereldbeeld worden samengevoegd. Ze behoren te worden opgeteld, de een mag de ander niet belemmeren. De openbaring die God ons geeft uit exegese en uit onderzoek van de natuur groeit met de voortgang van de tijd en vraagt ons mee te groeien in ons denken over God. Hij wordt daarbij voor ons steeds groter!

Atheisten bedrijven vaak uitstekend natuuronderzoek maar hebben zichzelf blind gemaakt voor de eenheid van Geest en stof. Zij verkeren in een denkgevangenis. Zonder enige arrogantie willen wij atheisten graag aanmoedigen om de hogere context te gaan zien waarin de stof zijn plaats heeft gekregen en tot echt leven te worden gebracht door Jezus Christus.

Zeer nadrukkelijk willen wij er nog op wijzen dat wat ons als natuurwetenschap wordt opgedist, heel vaak besmet is met een persoonsgebonden wereldbeeld. Het feit van evolutie betekent niet dat het evolutionisme is bewezen. Dat is een sprong van wetenschap naar wereldbeeld. Atheisten hebben maar één kenbron en zetten deze stap dus ongemerkt. Wanneer iemand zegt dat hij denkt dat het juist is dat er evolutie heeft plaatsgebonden, mag je hem niet zomaar een evolutionist noemen. Dat is ongeoorloofde etikkettenplakkerij. Het scheiden van feiten en daaraan verbonden wereldbeelden vraagt vakkkennis. Wij hebben elkaar dus nodig!


Laat vooral niemand zich beledigd voelen. Het is slechts een schema. U kunt zelf kiezen in welke categorie u wilt horen. Een tussenpositie tussen creationisme en calvinisme is ook mogelijk, maar niet tussen atheisme en calvinisme. Zonder bron, opdrachtgever, Verlosser, Vader en Geest is er geen toekomst, geen doel, geen leven.

  VOOROORDELEN KENBRONNEN ONDERZOEK WERELDBEELD GELOOF DAAD
ADAM EN EVA • God is opdrachtgever • Geintegreerde Kennis • Geleid door de Geest • Beperkt • Totaal vertrouwen • Rentmeesterschap
(voor de val)       • (geen kwaad) • Gehoorzaamheid • Liefde
CALVINISME • God is kenbaar uit Woord en natuur • Bijbel • Exegese • Christocentrisch • Schepping • Rentmeesterschap
  • Woord en natuur zijn één • Natuur • Natuurwetenschap • Dynamisch • Onderhouding • Liefde
  • Onderzoek moet gescheiden blijven     • Relationeel • Kinderen van God in Christus • Verwachting
          • Vrijheid in wetenschap • Bedrijven natuurwetenschap
CREATIONISME • God is kenbaar uit Woord en natuur • Bijbel • Exegese • Anthropocentrisch • Schepping • Rentmeesterschap
  • Woord bepaalt natuurstudie • Natuur bewijst Bijbel • Wetenschap afhankelijk • Statisch • Onderhouding • Liefde
 
• Vele vastliggende uitgangspunten
     van exegese • Magisch / Gedetermineerd • Kinderen van God in Christus • Verwachting
          • Theologie bindt de wetenschap • Bestrijden natuurwetenschap
ATHEISME • Er is alleen stof • Natuur • Natuurwetenschap • Doelloos • Natuurwetenschap • Streven naar "vooruitgang"
  • Alles is toeval     • Dynamisch • Hier en nu • Bedrijven natuurwetenschap
  • Er is geen doel     • Beperkt relationeel    
NIEUWE MENS • God is alles in allen • Volledig kennen • Overbodig • Alomvattend, geintegreerd • Met Christus één in God • Koningschap