Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Inleiding op te aanvaarden feiten

Wij willen in de volgende onderdelen trachten aan te geven waar de grens ligt tussen echt bewezen feiten, algemeen aanvaarde wetten en de daaraan verbonden gedachten. Wij doen graag een beroep op christenen van de betreffende disciplines ons daarbij te helpen. Hoewel een interactieve site boven onze mogelijkheden gaat, nodigen wij ieder die onze uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft graag uit bijdragen toe te leveren of links naar een eigen site te plaatsen.

Echte natuurwetenschap bestaat alleen wanneer rekening gehouden wordt met alle beschikbare waarnemingen. Er mogen geen strijdige waarnemingen worden weggemoffeld. Men kan zich ook niet veroorloven een eigen systeem op te richten waarbij gegevens uit de bijbel worden gelicht om die in te bouwen in de wetenschap, zoals - naar wij hopen - duidelijk is geworden uit het deel "Denkkader". Wellicht kan een schema helpen verduidelijken waar de keuzes liggen.

Secretarisvogel
Secretarisvogel

Calvinisten

Natuurwetenschappen leveren vakdisciplinaire juistheden op. Op zich levert dat geen volledig beeld van de waarheid. Calvinisten voegen er dan ook spontaan en blij het spreken van de Schrift aan toe en zien dus alles in het perspectief van het plan van God. De bijbel samen met de natuur geven ons een beeld van de Waarheid, van God zelf, van zijn wil, van zijn wet, van zijn wezen. Christen wetenschappers moeten zorgvuldig er voor waken geen vermenging te geven van vakwetenschap en godsdienst. Die zijn weliswaar voor de beoefenaar niet te scheiden voor wat betreft zijn of haar wereldbeeld, maar bijmenging in het vakwetenschappelijk spreken met anderen betekent dat de natuurwetenschappelijke grenzen worden overschreden en bovendien wordt het blijde evangelie van onze Verlosser bedekt onder het eigen wereldbeeld. Spreekt ons beperkte wereldbeeld iemand niet aan, dan is het voor hem of haar wel heel moeilijk toch het verzoenend lijden en sterven van Christus te accepteren. Augustinus heeft hierop reeds gewezen: The Literal Meaning of Genesis.

Het geeft grote blijdschap dat al sinds Calvijn dit afzonderlijk houden van het onderzoek van beide kenbronnen als noodzaak is gezien. De noodzaak daartoe is het trieste gevolg van onze zondeval waarbij het volkomen kennen verloren is gegaan. Pas na de wederkomst van Christus zal het spreken van God weer rechtstreeks in volle symphonie aan ons gegeven worden. Wij zullen dan de status van Adam hebben herkregen en daar zelfs aan voorbij zijn gegroeid, doordat wij in Christus worden geadopteerd tot volledig kindschap van God. Wij zullen dan goed en kwaad kennen maar het kwade haten.

Atheisten

Atheisten hebben een godsdienst die zich tot de stof beperkt. Hun perspectief is beperkt tot het eigen kortstondige leven, hun streven is ontdaan van zingeving, hun uitgangspunt is het blinde toeval, een doel is er ook niet. Zonder iemand te willen kwetsen zijn zij in onze ogen zeer te beklagen. Wij zouden zo graag zien dat zij naast wetenschap ook geloof in hun denken en voelen zouden toelaten. Zij kunnen evenwel uitstekende natuurwetenschap bedrijven. De beste van hen beperken zich inderdaad daartoe; anderen voegen eigen filosofie toe aan hun wetenschap. Soms gaat men zover om gelovigen te zien als volksvijand nummer één. Dit terwijl juist een zuiver atheistisch wereldbeeld geen enkele grond voor ethiek in het menselijk handelen levert, zodat op termijn de samenleving geheel in verval zal raken.

Creationisten

Creationisten vormen een bont gezelschap. Zij kunnen eigenlijk niet zomaar allemaal bij elkaar worden geschoven. Een algemeen kenmerk is evenwel dat zij zich niet willen onderwerpen aan de vakafspraken die binnen de natuurwetenschappen gelden. Zij zien bijbel en natuur als een vaktechnische eenheid en vermengen daardoor de argumenten. Niemand mag hen dat recht ontzeggen. Het betekent echter wel dat zij vaak slechts ten dele verantwoorde wetenschap bedrijven. Zij gebruiken de natuurwetenschappen voor het nader invullen van een al bestaand denkkader. Al hun intelligentie wordt ingezet om onwelgevallige natuurwetenschappelijk feiten en wetten te breken. Op zichzelf is het ter discussie stellen van natuurwetenschappelijk wetten een geweldig goede zaak. Dat levert nieuwe inzichten. Het inperken van natuurwetenschappelijk onderzoek binnen een bestaand denkkader levert echter verstarring. In feite wordt het dienen van onze God afhankelijk gemaakt van het tijdgebonden denken van de gevallen mens. De geschiedenis leert dat de positie van de mens daarin dan veel meer bepalend is dan het bevorderen van de eer van onze God.

Wij zullen zo eerlijk mogelijk trachten in de volgende onderdelen verschil te laten zien tussen vakwetenschap en geloof, tussen "feiten" en wereldbeeld. De noodzaak daartoe kan worden verduidelijkt aan de hand van de discussies in de christelijke pers van de afgelopen jaren over evolutie. Bijna alle deelnemers verwarren het begrip evolutie met evolutionisme. Er wordt zomaar overgefloept van natuurwetenschap naar atheistisch geloof, in veel gevallen zonder dat men zich dit realiseert. Het resultaat is toenemende verwarring.

Wij zijn ons ervan bewust dat het ook voor ons heel moeilijk zal blijken te zijn de verschillen helder te maken en vragen om enige welwillenheid wanneer wij zelf fouten maken. Attendeer ons daarop alstublieft.