Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Fysica

Van de fysica of natuurkunde kunt u een goed inleidend beeld krijgen door het betreffende Wikipedia artikel te lezen.

Zwartrug jakhals
Zwartrug jakhals

Wij willen ons hier beperken tot een aantal punten die van wezenlijk belang zijn voor het bouwen van een wereldbeeld. Opgesteld in samenwerking met drs. Benno Hessel, sterrenkundige en fysicus.

Conclusies: Er is een verbazingwekkende ordening in de abiotische natuur. Een volledig begrip van de relaties tussen de 4 fundamentele krachten in de natuur vraagt om het samen gaan van kwantummechanica en relativiteitstheorie. Zover is men nog niet. Duidelijk is wel dat er geen sprake is van een statische situatie in de abiotische natuur. Alles is in onderlinge relatie en slechts in beperkte mate gedetermineerd. De "houdbaarheid" van de abiotische natuur is afhankelijk van ontwikkeling van de kosmos en wordt nog niet begrepen. Het verschil tussen wat is (iets) en niets is relatief, hangt samen met het licht en wordt door nog steeds onbekende krachten gestuurd. Niemand weet nog wat zwaartekracht is of waardoor de lading van het electron tot stand komt.

Calvinistische visie: De kennis aangaande de abiotische natuur is zeer goed te rijmen met het beeld dat wij uit de bijbel van God hebben. Hij heeft alles uit niets geschapen en begon met te bevelen dat er licht moest zijn. In de bijbel lezen wij in HebreeŽn 11 vers 3: "Door het geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare". Daar is de natuurwetenschap niet ver meer vandaan. God is ook nog steeds bij alles betrokken en zonder zijn zorg zou niets kunnen blijven bestaan of verder tot ontwikkeling komen. Er bestaat geen autonome natuur, natuurwetten zijn wetten van God, al is hij daar zelf niet aan gebonden. Omdat God Geest is en geen materie, is hij niet gebonden aan ruimte-tijd, maar alomtegenwoordig en eeuwig. De natuurwetenschappen verrijken ons Gods-begrip en zijn geen bedreiging voor het geloof in Jezus Christus. Integendeel, de grootheid van God blijkt steeds duidelijker uit zijn werken en voert ons tot uitbundige lofzang. Hier kunt u een citaat lezen uit de Institutie van Calvijn over de kennis van God uit de bouw van het heelal. De taken die voor de toekomstige rentmeester zijn weggelegd zijn nog verborgen, maar geven nu al grote vreugde.

Hoofdstuk 21 in "Toekomstmuziek" geeft nadere visies op schepping en onderhouding in relatie tot de twee eerste hoofdwetten van de thermodynamica.